ទស្សនៈបេសកម្ម និងគុណតំលៃ

គុណតំលៃ

រាល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ ប្រកបដោយទឹកចិត្តដ៏ជ្រះថ្លារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារស័្មគ្រចិត្តគឺបាន

ឲ្យតម្លៃទៅលើ៖

                                     ១.​ លើកកម្ពស់នូវតម្លៃយុវជននៅក្នុងសង្គម

                                     ២.​ ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងចូលរួមចំនែកអភិវឌ្ឍស្រុកកំណើត

                                     ៣.​ ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដល់យុវជន។