អាស័យដ្ឋាន

សាខារបស់សមាគម            ​​​​​​

​​​           ចាប់តាំងពីទទួលបានច្បាប់អនុញ្ញាត្តិពីក្រសួងមហាផ្ទៃមកសមាគមបានបង្កើតទីស្នាក់ការកណ្តាល