សាខាតាមវិទ្យាល័យ

​​​​​​​​  ក្រៅពីសាខាធំទាំងពីរ សមាគមនៅមានសាខាដំណាងមួយៗនៅតាមវិទ្យាល័យទាំង១០​ទូទាំងខេត្តក្រចេះ។នៅតាមសាខាវិទ្យាល័យនីមួយៗសមាគមបានធ្វើការសហការជាមួយលោកគ្រួអ្នកគ្រួមានសិស្សានុសិស្សចំនួន៣រូបជាក្រុមការងារ​ដើម្បី​ ជួយសម្រួលដល់​សកម្មភាពរបស់សមាគមនៅតាមវិទ្យាល័យ ខាងក្រោមជាអាស័យដ្ឋានរបស់សាខានៃវិទ្យាល័យនីមួយៗ៖

-       សាខាវិទ្យល័យ ព្រះកុសុមៈ

អាស័យដ្ឋាន     ៖ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងព្រីង សង្កាត់អូឫស្សី ក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 977660907, (+855) 10386904,(+855) 978651968

-       សាខា វិទ្យាល័យក្រចេះក្រុង

អាស័យដ្ឋាន     ៖ ស្ថិតនៅភូមិអូឫស្សី១សង្កាតិអូឫស្សីក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 87974080, (+855) 97 79 78 618, (+855) 97 75 66 634

-       សាខា វិទ្យាល័យថ្មគ្រែ

អាស័យដ្ឋាន     ៖ ស្ថិតនៅភូមិថ្មគ្រែឃុំថ្មគ្រែស្រុកចិត្រ្តបុរីខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 88 59 28 613, (+855) 887531861,(+855) 884992592

-       សាខា​ វិទ្យាល័យ សណ្តាន់

អាស័យដ្ឋាន     ៖ ស្ថិតនៅភូមិសណ្តាន់ឃុំសណ្តាន់ស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 98934227, (+855) 70714418, (+855) 9725 72 090

-       សាខាវិទ្យាល័ហ៊ុន សែន សម្ភៈបុរៈ

អាស័យដ្ឋាន     ៖ ស្ថិតនៅភូមិសំបូរឃុំសំបូរស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 98 935745, +(855) 8875 12 126, (+855) 81493259

-       សាខា វិទ្យាល័យ ព្រែកប្រសព្វ

អាស័យដ្ឋាន     ៖ ស្ថិតនៅភូមិព្រែកប្រសព្វឃុំព្រែកប្រសព្វស្រុកព្រែកប្រសព្វខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 97 65 41931, (+855) 889872409, (+855) 17 94 58 14

-       សាខា វិទ្យាល័យ ចំបក់

អាស័យដ្ឋាន     ៖ ស្ថិតនៅភូមិជ្រោយអំពិលឃុំចំបក់ស្រុកព្រែកប្រសព្វខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 887715275, (+855) 10012714, (+855) 6851 11 57

-       សាខា វិទ្យាល័ហ៊ុន សែន ស្នួល

អាស័យដ្ឋាន     ៖ ស្ថិតនៅភូមិស្នួលឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 97 99 06 726 (+855) 8686833432

-       សាខា វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែនកន្ទួត

អាស័យដ្ឋាន     ៖ កន្ទួតស្ថិតនៅភូមិកន្ទួតឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្រ្តបុរីខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855)​​ 885424172 (+855) 884951169, (+855) 977975516

-       សាខាវិទ្យាល័យសិលាវេទី គាត ឈន់

អាស័យដ្ឋាន     ៖ស្ថិតនៅភូមិហាន់ជ័យឃុំហាន់ជ័យស្រុកឆ្លូងខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ            ៖ (+855) 70611406, (+855) 978370 191, (+855) 972628829