សមាជិកកត្តិយស

សមាជិកកិត្តិយស

ល.រ ប្រភេទមាជិកកិត្តិយស ចំនួន(នាក់)
ប្រធានកិត្តិយស
អនុប្រធានកិត្តិយស
សមាជិកកិត្តិយសលំដាប់១
សមាជិកកិត្តិយសលំដាប់២
សមាជិកកិត្តិយសលំដាប់៣
សមាជិកកិត្តិយសលំដាប់៤ ១៣
ទទួលវិភាគទាននៅសាខាខេត្តក្រចេះ ១៦
សរុប ៤៧