សមាជិកសកម្ម

     សមាជិកសកម្មមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើគិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៤​នេះសមាគមមានសមាជិកសកម្មសរុបទាំងអស់ ចំនួន៨២២ នាក់ក្នុងនោះមានប្រុ៤៧៤​នាក់ និងស្រីចនួន ៣៤៨ នាក់ ។